วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM MEETING

27 มกราคม 2565